Chức năng nhiệm vụ

2019-12-09T08:23:37.393Z Tin nổi bật
Admin 5 lần xem | 0 bình luận

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐẮK NÔNG

 

1. Thực trạng về tổ chức bộ máy, biên chế.

          Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông được thành lập theo Quyết định số 35/QĐ-MTTW, ngày 30/01/2004 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

          Hiện nay, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông có 04 phòng, ban (Văn phòng và 03 ban chuyên môn).

          Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được giao 28 biên chế. Biên chế hiện có 25 người, trong đó 22 công chức, 03 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

          2. Về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

          Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông và các phòng, ban trực thuộc được quy định chi tiết trong Quyết định số 1528-QĐ/TU, ngày 02/9/2015 của Tỉnh ủy Đắk Nông V/v “Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác  của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh”, cụ thể như sau:

          2.1. Chức năng:

Cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Mặt trận theo quy định của Luật Mặt trận và Điều lệ MTTQ Việt Nam.

          2.2. Nhiệm vụ:

          - Nghiên cứu, đề xuất:

          + Chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động, kế hoạch công tác của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của Ban Thường trực, Ủy ban MTTQ cấp trên. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

          + Các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích và nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan chuyên trách công tác Mặt trận.

          + Sơ kết, tổng kết công tác Mặt trận và các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo phân công, phân cấp.

          - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

          + Các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động, kế hoạch công tác của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

          + Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân.

          + Điều lệ MTTQ Việt Nam, quy định của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo phân công, phân cấp.

          - Giúp Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý, điều hành, đảm bảo điều kiện hoạt động cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

          - Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giao./.

 

 
 

 

 

 

         

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 185

Hôm qua: 221

Tháng này: 4812

Tháng trước: 8175

Tổng lượt truy cập: 541172