HƯỚNG DẪN Thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024

2024-05-20T02:12:00.000Z Tin nổi bật
Admin 5 lần xem | 0 bình luận

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

TỈNH ĐẮK NÔNG

BAN THƯỜNG TRỰC

 

Số: 170 /HD-MTTQ-BTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                Đắk  Nông, ngày 14 tháng 5 năm 2024

 

HƯỚNG DẪN

Thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng,

 xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024

———————–

 

Thực hiện Kế hoạch số 149-KH/TU, ngày 24/4/2024 của Tỉnh ủy Đắk Nông về việc Thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024;

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn các nội dung thông tin, tuyên truyền cụ thể như sau:        

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

           - Đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; tạo niềm tin, khí thế, động lực mới thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

           - Thông qua tuyên truyền góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 giải pháp đột phá của cả nhiệm kỳ, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh”; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

  • Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
  • Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên. Thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.
  • Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

- Đổi mới và đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền. Công tác tuyên truyền cần được tiến hành bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, bộ, ngành, đoàn thể, địa phưcmg, cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG  

1. Nội dung tuyên truyền trọng tâm

1.1. Việc thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 23/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 15- QĐ/TU, ngày 19/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

1.2. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

1.3. Việc tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời, phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị, nhất là những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội trong 20 năm thành lập tỉnh; thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước.

1.4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Quy định số 70-QĐ/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị và Quy định số 71-QD/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026; Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 và các văn bản có liên quan.

1.5. Việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình số 62-CTr/TU, ngày 30/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XIII) về tiếp tục đối mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 48-KH/TU, ngày 31/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

1.6. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 134-KH/TU, ngày 25/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII”.

          2. Nội dung tuyên truyền thường xuyên, cơ bản, lâu dài

2.1. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

2.2. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

2.3. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

2.4. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng và việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nghị quyết của Đảng.

2.5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; phát huy dân chủ đi đôi với kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên.

2.6. Việc thực hiện các nguyên tắc, quy định của Đảng về tổ chức, sinh hoạt đảng và đối mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng.

2.7. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nghiên cứu xây dựng, ban hành mới các quy chế, quy định, kết luận, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng và rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, quy định không còn phù hợp với thực tiễn.

2.8. Về vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tự phê bình, phê bình và tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

2.9. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để huy động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

2.10. Việc nghiên cứu tổng kết thực tiễn, nhất là việc tổng kết những mô hình thí điểm về tổ chức - cán bộ và phát triển lý luận về xây dựng Đảng nhằm vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Phối hợp với các tổ chức thành viên chủ động xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Trang Cộng đồng, Zalo, Trang Thông tin điện tử, Cuốn thông tin công tác Mặt trận tỉnh.

2. Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố .

- Thực hiện chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên chủ động xây dựng, ban hành hướng dẫn, chương trình, kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024 ở cấp mình; chú trọng tuyên truyền nội dung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thông qua sinh hoạt thường kỳ của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên.

- Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; qua đó tham mưu cấp ủy, tổ chức đảng xử lý và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, tạo sự đồng thuận trong Đảng và xã hội.

- Đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, đặc biệt là phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, mạng xã hội (trọng tâm là các trang Fanpage Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận các cấp trên nền tảng facebook; thông qua các nhóm zalo…) nhằm phổ biến rộng rãi, nhanh chóng, hiệu quả thông tin tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên.

3. Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố và các tổ chức thành viên thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, báo cáo kết quả về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua ban Tổ chức – Tuyên giáo). /.

 

  Nơi nhận:

- BTT UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

- Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố;  (T/h)

- Lưu VT, Ban TC-TG./.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Điểu Xuân Hùng

 

 

 

 

 

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 185

Hôm qua: 221

Tháng này: 4812

Tháng trước: 8175

Tổng lượt truy cập: 541172