HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận thôn, buôn, bon, tổ dân phố, nhiệm kỳ 2024 - 2026

2023-08-16T01:28:00.000Z Tin nổi bật
Admin 5 lần xem | 0 bình luận

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

TỈNH ĐẮK NÔNG

  BAN THƯỜNG TRỰC

 

Số:158/HD-MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

                Đắk Nông, ngày 15 tháng 8 năm 2023

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận thôn, buôn, bon, tổ dân phố,

nhiệm kỳ 2024 - 2026

—–

Căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT, ngày 28/7/2020 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024;

Căn cứ Chỉ thị số 22 - CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029”;

Thực hiện Hướng dẫn số 104/HD-MTTW-BTT, ngày 29/6/2023 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029;

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông xây dựng Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận thôn, buôn, bon, tổ dân phố (gọi tắt là khu dân cư), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện thống nhất, đồng bộ trong công tác tổ chức và hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX và Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT về hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX;

- Việc tổ chức kiện toàn nhân sự của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; đảm bảo trình tự, cơ cấu, thành phần theo Điều 27 Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX;

- Thông qua tổ chức Hội nghị kiện toàn, đánh giá đúng, khách quan tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn; kết quả nhiệm kỳ 2021-2024; tiến hành hiệp thương cử Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024-2026 đảm bảo tính tiêu biểu, thực sự là nòng cốt xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

- Trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên phát huy được sức mạnh đoàn kết đảm bảo tính dân chủ, trung thực, chính xác, khách quan, trí tuệ và trách nhiệm mang tính xây dựng, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trong Nhân dân.

II. NỘI DUNG

1.  Báo cáo chính trị

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2021 - 2024, dự kiến chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 – 2026:

- Nội dung báo cáo nhiệm kỳ 2021 - 2024: Cần phải đánh giá đúng tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn; khẳng định kết quả đạt được, những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo; thẳng thắn, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm.

- Nội dung phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2024 -2026: Phải cụ thể hóa các Nghị quyết của các cấp ủy Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận trong tình hình hiện nay; cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ của công tác Mặt trận ở địa phương, tập trung khắc phục những yếu kém, tồn tại đã chỉ ra trong nhiệm kỳ qua; xác định cụ thể nội dung, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới và giải pháp tổ chức thực hiện.

2. Về nhân sự tham gia nhiệm kỳ mới

 - Xây dựng phương án nhân sự nhiệm kỳ 2024-2026, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ Đảng cùng cấp; Hướng dẫn của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam cấp xã và các văn bản có liên quan của cấp có thẩm quyền;

- Nội dung nhân sự cần được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất của Ban Công tác Mặt trận đương nhiệm đối với việc xây dựng Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ mới, đảm bảo có số lượng, cơ cấu hợp lý, gồm:

+ Một số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã cư trú ở khu dân cư;

+ Đại diện Chi ủy;

+ Người đứng đầu của Chi hội Người cao tuổi, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội chữ thập đỏ… (trong một số ít trường hợp đồng chí cấp trưởng không thể tham gia được thì có thể bố trí cấp phó);

+ Một số cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, trong các dân tộc, tôn giáo …

3. Chương trình Hội nghị

- Chào cờ, hát Quốc ca;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Chủ trì và thư ký Hội nghị;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2021 - 2024; dự kiến chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2026;

- Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2024 và chương trình hành động của Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024 - 2026;

- Phát biểu của đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, đại diện cấp ủy, …

- Báo cáo danh sách nhân sự và hiệp thương cử Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024 - 2026;

- Báo cáo danh sách nhân sự được Hội nghị hiệp thương giới thiệu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã;

- Ra mắt Ban Công tác Mặt trận khóa mới và đại biểu đi dự Đại hội cấp trên;

- Chia tay các vị thôi không tham gia Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ mới;

- Công bố các quyết định khen thưởng (nếu có).

- Thông qua Nghị quyết Hội nghị;

- Bế mạc Hội nghị (chào cờ).

4. Trang trí Hội nghị

- Phía bên trái phông là cờ Tổ quốc, tượng Bác hoặc ảnh Bác, chính giữa  phông là biểu trưng của MTTQ Việt Nam (lưu ý vị trí biểu trưng của Mặt trận đặt thấp hơn cờ Tổ quốc), dưới biểu trưng là phông hội nghị:

 

          HỘI NGHỊ

BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN  ……………

(ghi cụ thể tên khu dân cư, xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố)

NHIỆM KỲ 2024 – 2026

 

………., ngày …… tháng…… năm 202…

 

  • Địa điểm tổ chức Hội nghị:

Chọn địa điểm trang trọng, thuận lợi. Chuẩn bị âm thanh, ánh sáng; bàn, ghế đầy đủ đảm bảo chỗ ngồi cho đại biểu.

III. THỜI GIAN

- Hội nghị Ban Công tác Mặt trận khu dân cư được tổ chức trong thời gian 01 (một) buổi và hoàn thành trước ngày 30/01/2024.

- Ban Công tác Mặt trận xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị. Trưởng Ban Công tác Mặt trận thông qua chương trình, nội dung tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận với cấp uỷ chi bộ trước, sau đó thông qua Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã. Trong thời gian 05 ngày sau Hội nghị, Ban Công tác Mặt trận gửi báo cáo kết quả Hội nghị, Biên bản, Nghị quyết Hội nghị và Tờ trình đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đề nghị công nhận các chức danh trong Ban Công tác Mặt trận.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1.  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Giao Ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Hướng dẫn này; tham mưu hướng dẫn bổ sung phù hợp với tình hình thực tế ở khu dân cư.

 2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố

Theo dõi, đôn đốc Ban Công tác Mặt trận tổ chức Hội nghị đúng tiến độ; báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố kịp thời báo cáo với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua đồng chí Vũ Thị Giao Ninh, Trưởng ban Tổ chức - Tuyên giáo. Điện thoại: 0911.688.118) để hướng dẫn./.

  

Nơi nhận:

- Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (b/c);

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Thường trực các huyện, Thành ủy (p/h chỉ đạo);

- Uỷ ban MTTQ các huyện, Thành phố (t/h);                                                

- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Các phòng, ban Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;         

- Lưu: VT, Ban TC-TG.

 

  TM. BAN THƯỜNG TRỰC

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 185

Hôm qua: 221

Tháng này: 4812

Tháng trước: 8175

Tổng lượt truy cập: 541172