HƯỚNG DẪN Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

2024-04-08T07:56:00.000Z Tin nổi bật
Admin 5 lần xem | 0 bình luận

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM

TỈNH ĐĂK NÔNG

BAN THƯỜNG TRỰC

 

Số: 166 /HD-MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

             

            Đắk Nông, ngày 05 tháng 4 năm 2024       

 

HƯỚNG DẪN

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm

bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

———

 

          Căn cứ Hướng dẫn số 266-HD/BTGTU, ngày 29/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”;

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh định hướng các nội dung tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về nội dung cốt lõi của tác phẩm. Tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng; khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền những nội dung cốt lõi của tác phẩm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

2. Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng; bảo vệ hình ảnh, uy tín của Đảng và đất nước, làm thất bại mọi âm mưu chống phá, hành vi xuyên tạc, bôi xấu của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Tăng cường và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

II. NỘI DUNG SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

1. Những nội dung cốt lõi của tác phẩm

1.1. Phần thứ nhất: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

- Khẳng định bước phát triển về tư duy lý luận của Đảng về đối ngoại trong công cuộc đổi mới đất nước dựa trên sự kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và phù hợp với quy luật phát triển, các xu thế lớn trong sự vận động của quan hệ quốc tế. Đặc biệt tập trung làm sáng tỏ “bản sắc đối ngoại “cây tre Việt Nam”: gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.

- Khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quan trọng nhất để phát huy hiệu quả và sức mạnh tổng hợp của đối ngoại. Trên cơ sở đánh giá những kết quả, thành tựu nổi bật trong từng thời kỳ, khẳng định đối ngoại đã góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung, to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta. Đồng thời, nhấn mạnh 05 bài học kinh nghiệm quý báu được đúc rút từ thực tiễn triển khai để tiếp tục phát huy, làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.

- Làm rõ bối cảnh thời đại, những yêu cầu đặt ra và 06 nhiệm vụ chủ yếu của công tác đối ngoại, ngoại giao trong giai đoạn mới. Khẳng định tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng là nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

1.2. Phần thứ hai: Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Khẳng định đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, quản lý tập trung của Nhà nước. Khẳng định sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; sự triển khai đồng bộ, hiệu quả, không ngừng mở rộng, làm sâu sắc mối quan hệ với các nước. Trong đó, đặc biệt là các nước láng giềng, các nước lớn, đối tác quan trọng.

1.3. Phần thứ ba: Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao

- Đánh giá cao của bạn bè quốc tế đối với những thành tựu đối ngoại nổi bật, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong gần 40 năm Đổi mới. Khẳng định giá trị thời đại của trường phái đối ngoại mang bản sắc “cây tre Việt Nam” cũng như phong cách ngoại giao đặc sắc của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

- Nhấn mạnh sự ủng hộ và đồng thuận to lớn của Nhân dân đối với đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta dưới sự chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, thể hiện sự kính trọng, tình cảm trân quý và sự tri ân sâu sắc của cán bộ, Nhân dân đối với Đồng chí Tổng Bí thư.

2. Giá trị của tác phẩm

- Tác phẩm là tài liệu nghiên cứu quý giá về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam, đã hệ thống hoá, khái quát hoá các chủ trương, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, phương thức triển khai đường lối đối ngoại của Đảng trong gần 40 năm đổi mới.

- Tác phẩm khẳng định thành tựu, ý nghĩa lịch sử và vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong gần 40 năm Đổi mới. Làm sáng tỏ sự hình thành, phát triển của trường phái đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam”; chỉ rõ những mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng cho công tác đối ngoại trong tình hình mới, nhất là cán bộ, đảng viên làm công tác đối ngoại nắm vững và triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại trong thời gian tới.

- Tác phẩm góp phần hiệu quả vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị nhằm phá hoại mối quan hệ đối ngoại, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN        

1. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kịp thời đăng tải, cập nhật các nội dung tuyên truyền lên Cổng thông tin điện tử, Cuốn Thông tin Công tác Mặt trận, trang cộng đồng; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu nội dung cốt lõi tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngXây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ.

2. Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của địa phương tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ.

          Trên đây là các nội dung hướng dẫn tuyên truyền của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

* Nơi nhận:                                                           

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- BTT UBMTTQ tỉnh;

- MTTQ các huyện, thành phố; 

- Lưu VT, Ban TC-TG./.        

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Điểu Xuân Hùng

 

 

                                                                      

 

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 185

Hôm qua: 221

Tháng này: 4812

Tháng trước: 8175

Tổng lượt truy cập: 541172