KẾ HOẠCH Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

2023-10-31T02:16:00.000Z Tin nổi bật
Admin 5 lần xem | 0 bình luận

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

TỈNH ĐẮK NÔNG

BAN THƯỜNG TRỰC

 

Số: 286 /KH-MTTQ-BTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đắk Nông, ngày 26 tháng 10 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc

 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

———

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029; Kế hoạch số: 771/KH-MTTW-BTT, ngày 25/7/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Kế hoạch số: 795/KH-MTTW-BTT, ngày 29/9/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 22/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phát động đợt thi đua đặc biệt trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

- Cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động và chủ trì. Tạo không phí phấn khởi trong xã hội, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Phong trào thi đua phải được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở gắn với các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông, kết quả của đợt thi đua được thể hiện bằng các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình của từng địa phương.

- Biểu dương kịp thời kết quả thi đua, sáng kiến, cách làm hay, mô hình mới, các công trình tiêu biểu của các tập thể, cá nhân điển hình, xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt; tạo sự lan tỏa, nhân rộng cách làm hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 22/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 16/12/2021 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng tỉnh Đắk Nông đạt chuẩn Nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025.

2. Tổ chức các hoạt động thiết thực nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tích cực vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; tham gia thực hiện có kết quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các nghị quyết liên tịch và chương trình phối hợp giữa Mặt trận với các cơ quan liên quan và các tổ chức thành viên của Mặt trận; tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị, Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ Đảng viên. Trước mắt, cần tập trung thực hiện tốt chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội trong năm 2023 và xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện năm 2024. Hướng dẫn hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận đi vào hiệu quả, thực chất; đổi mới và nâng cao hiệu quả các Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp để nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

4. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; tham mưu cấp ủy Đảng kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

5. Tổ chức đăng ký xây dựng các công trình chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp như: xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, các công trình dân sinh; làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng chỉnh trang tuyến đường, tuyến phố xanh, sạch, đẹp; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp… đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tạo sự đồng thuận và phấn khởi trong cộng đồng dân cư. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về vận động Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách và hộ nghèo, làm tốt công tác an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa.

 6. Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo đúng Điều lệ, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng, Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam, Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Biểu dương khen thưởng những điển hình tiêu biểu trong tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động trong nhiệm kỳ qua.

III. CHỈ TIÊU THI ĐUA

1. 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức phát động thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

2. 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn năm 2023, 2024.

3. Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi huyện, thành phố vận động xây dựng ít nhất 01 căn nhà đại đoàn kết. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động xây dựng ít nhất 5 căn nhà đại đoàn kết.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và mỗi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã có ít nhất 01 công trình, dự án, phần việc cụ thể chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

5. Mỗi thôn, buôn, bon, TDP có ít nhất 01 mô hình hoặc 01 công trình phục vụ dân sinh; 100% khu dân cư tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2023.

6. 100% thôn, buôn, bon, TDP tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận trong quý IV/2023; 100% huyện, thành phố hoàn thành tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã đúng thời gian quy định.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Đợt thi đua đặc biệt được tổ chức thực hiện từ tháng 10/2023 đến trước Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029, chia làm 02 giai đoạn như sau:

1. Giai đoạn 1 (Từ tháng 10/2023 đến tháng 7/2024)

Các tổ chức thành viên ở tỉnh xây dựng kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động; hướng dẫn hệ thống của tổ chức mình tham gia tốt các phong trào thi đua do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch phát động ở cấp mình và ban hành các văn bản hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư đăng ký xây dựng các mô hình, công trình, phần việc hưởng ứng phong trào thi đua.

Tổ chức sơ kết đợt thi đua và đề xuất Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng những tập thể và cá nhân xuất sắc tại Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

2. Giai đoạn 2 (Từ tháng 7/2024 đến trước Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029).

Tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Lựa chọn những tập thể, cá nhân xuất sắc đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam biểu dương, khen thưởng.

V. TIÊU CHUẨN THI ĐUA

1. Tiêu chuẩn thi đua

1.1. Đối với các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

- Tích cực, chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện tốt các nội dung thi đua.

- Có nhiều đóng góp, sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện đợt thi đua.

- Có nhiều công trình, dự án, phần việc cụ thể, đổi mới, sáng tạo, có sức lan tỏa, thiết thực góp phần chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và  Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

- Ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức trực thuộc tích cực phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp triển khai thực hiện đợt thi đua.

- Phối hợp báo cáo kết quả đợt thi đua về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

1.2. Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, thành phố

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2023, năm 2024 và các nội dung thi đua do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện phát động, có công trình, phần việc cụ thể để chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Thực hiện tốt các nội dung theo Tiêu chí thi đua đã nêu.

- Ban hành văn bản hướng dẫn MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện đợt thi đua.

- Hướng dẫn và tổ chức Đại hội MTTQ các cấp của địa phương đúng quy trình và thời gian quy định.

- Tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện đợt thi đua (tùy theo điều kiện ở địa phương) và báo cáo tổng hợp kết quả gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

- Đối với khen thưởng của Trung ương phải là đơn vị tiêu biểu, xuất sắc của tỉnh và có tỷ lệ xã cao nhất thực hiện được nhiều công trình, dự án, phần việc cụ thể, thiết thực, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện đợt thi đua.

1.3. Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn, Ban CTMT khu dân cư

- Phải là đơn vị tiêu biểu của huyện, thành phố thực hiện được nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực để chào mừng Đại hội.

- Đối với khen thưởng của Trung ương phải là xã tiêu biểu xuất sắc của tỉnh thực hiện được nhiều công trình, dự án, phần việc cụ thể, đổi mới, sáng tạo, có sức lan tỏa, thiết thực góp phần chào mừng Đại hội hoặc có nhiều đóng góp, sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện đợt thi đua

1.4. Đối với cá nhân

Phát huy được tinh thần dân chủ, trí tuệ, tâm huyết, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm trong việc thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; có sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, giải pháp kỹ thuật, tích cực bám sát cơ sở, huy động được đông đảo tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả chào mừng Đại hội.

VI. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lựa chọn 01 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, 01 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và 01 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất để đề nghị khen thưởng.

2. Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ đề xuất UBND tỉnh khen thưởng tại Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (có thông báo số lượng cụ thể sau).

3. Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

(Khen thưởng tại Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029).

* Tập thể

- 02 phòng, ban của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- 03 Tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- 05 Đơn vị Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, thành phố và Tổ chức thành viên cùng cấp;

- 05 Đơn vị thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

* Cá nhân

- 05 cá nhân thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Tổ chức thành viên cấp tỉnh;

- 10 cá nhân tiêu biểu thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

- Tờ trình của cấp chịu trách nhiệm xét, trình.

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng của cấp trình.

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân có xác nhận ký tên, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị.

- Bảng trích ngang tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

* Số lượng hồ sơ:

- Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 02 bộ (bản chính).

- Bằng khen Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: 01 bộ (bản chính).

- Bằng khen của UBND tỉnh: Có hướng dẫn riêng.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

- Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Tổng hợp, theo dõi kết quả hoạt động thi đua của các tổ chức, đơn vị; hướng dẫn công tác khen thưởng đợt thi đua.

2. Các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào thi đua rộng khắp trong cán bộ, đoàn viên, hội viên. Triển khai xây dựng các công trình, phần việc cụ thể chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và báo cáo kết quả thi đua về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tổng hợp.  

3. Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức thực hiện đạt kết quả thiết thực và gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Tổ chức - Tuyên giáo) để theo dõi và tổng hợp .

- Theo dõi, phản ánh kết quả tổ chức thực hiện đợt thi đua trong báo cáo định kỳ; tiến hành đánh giá tổng kết đợt thi đua và gửi báo cáo tổng kết đợt thi đua (kèm theo danh sách các công trình, dự án, phần việc) về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (qua Ban Tổ chức - Tuyên giáo trước ngày 20/8/2024.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các tổ chức thành viên Mặt trận tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

 

 * Nơi nhận:

 

- Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam;

- Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- BTT Uỷ ban MTTQ VN tỉnh;

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

- Các tổ chức thành viên cấp tỉnh;

- BTT Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố;

- VP, các ban thuộc Ủy ban MTTQ VN tỉnh;

- Lưu VT, Ban TC-TG.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

(đã ký)
 

 

 

Y Thái

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 185

Hôm qua: 221

Tháng này: 4812

Tháng trước: 8175

Tổng lượt truy cập: 541172