THÔNG BÁO Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

2019-10-10T07:49:00.000Z Tin nổi bật
Admin 5 lần xem | 0 bình luận

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

BAN THƯỜNG TRỰC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

         Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019
- 2024

 

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 04-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong các ngày từ 18 đến 20/9/2019, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX đã thành công tốt đẹp.

I. CHƯƠNG TRÌNH, ĐẠI BIỂU THAM DỰ

Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu chính thức và khách mời. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Tại phiên khai mạc, đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch Quốc hội tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội; đồng chí Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Tại phiên bế mạc, đồng chí Thủ tướng Chính phủ tham dự; đồng chí Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt Chính phủ phát biểu về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đại hội đã tổ chức 5 Trung tâm thảo luận để có được nhiều ý kiến của đại biểu. Ngay sau phiên bế mạc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội. Thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội vào tối ngày 20/9/2019.

II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện gồm: Báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019; Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Lời kêu gọi và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

2. Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII trình Đại hội với tiêu đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Báo cáo cũng nêu bật những kết quả hoạt động chủ yếu, những hạn chế yếu kém trong hoạt động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, chỉ rõ các nguyên nhân và rút ra 5 bài học kinh nghiệm: một là, hoạt động của Mặt trận phải luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hai là, hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; ba là, phải không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng, linh hoạt về phương thức hoạt động, xác định nhiệm vụ trọng tâm, lấy khu dân cư làm địa bàn hoạt động chủ yếu; bốn là, phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước, hiệp thương thống nhất, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên; năm là, nâng cao năng lực hoạt động và uy tín của đội ngũ cán bộ là nhân tố quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Mặt trận. .

Đại hội xác định 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm:

(1) Chương trình 1: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

(2) Chương trình 2: Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

 (3) Chương trình 3: Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

(4) Chương trình 4: Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

 (5) Chương trình 5: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

3. Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung được Đại hội thông qua gồm: Lời mở đầu, 8 chương, 37 điều (tăng 1 điều và sửa đổi, bổ sung nội dung tại 25 điều). Quá trình tổ chức nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã nhận được trên 8 ngàn ý kiến tham gia góp ý. Do có sự chuẩn bị kỹ và tiếp thu đầy đủ các góp ý, dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX đã được Đại hội nhất trí thông qua.

4. Đại hội đã thống nhất số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 385 vị; tại Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị, còn khuyết 11 vị thuộc cơ cấu các tổ chức thành viên, cơ quan chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục kiện toàn khi có nhân sự đủ điều kiện. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX gồm 62 vị; hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 06 đồng chí (tái cử) và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch chuyên trách, Phó Chủ tịch không chuyên trách gồm 06 vị (04 vị tái cử, 02 vị bổ sung mới).

III. NHỮNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là những chỉ đạo trực tiếp, sát sao của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và sự phối hợp, tạo điều kiện của Chính phủ, Quốc hội, ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương có liên quan, nên công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX bảo đảm về tiến độ, chất lượng, trang trọng, phát huy dân chủ, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, thực sự trở thành một sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong xã hội, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân về xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam và tạo khí thế mới, xung lực mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

2. Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, chân thành. Đã có 104 báo cáo tham luận của các địa phương, tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu gửi tới Đại hội; có 107 ý kiến phát biểu tại Đại hội, trong đó 18 ý kiến phát biểu tại hội trường, 89 ý kiến phát biểu tại 05 trung tâm thảo luận. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tổng hợp, báo cáo giải trình, tiếp thu đầy đủ trước Đại hội; đồng thời, có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đề xuất với Đảng, Nhà nước.

3. Công tác nhân sự của Đại hội được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo theo đúng quy trình và các quy định của Đảng về công tác cán bộ; việc cử ra Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực khóa mới đã nhận được sự thống nhất 100% của đại biểu đại hội.

4. Công tác tuyên truyền đại hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã kịp thời phản ảnh, dành nhiều thời lượng tuyên truyền và có nhiều tin bài về Đại hội. Trong các ngày diễn ra đại hội, đã có 245 phóng viên đến từ 127 cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài tại Việt Nam đến tham dự và tuyên truyền về Đại hội. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đã truyền hình và phát thanh trực tiếp về Đại hội trong phiên khai mạc và bế mạc. Hầu hết các Đài PT-TH của tỉnh, thành phố đều dành thời lượng tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phiên khai mạc và bế mạc Đại hội.

5. Đại hội đảm bảo tinh thần đổi mới, tiết kiệm, chất lượng và hiệu quả. Toàn bộ văn kiện và thông tin hậu cần phục vụ được tải trên ứng dụng điện thoại thông minh, giảm thiểu tài liệu bằng giấy in. Công tác điều hành đại hội đảm bảo khoa học, các phát biểu tham luận ngắn gọn, súc tích, chất lượng.

6. Công tác phục vụ hậu cần, bố trí ăn nghỉ, phương tiện đi lại của đại biểu được thực hiện chu đáo, an toàn, đã chú ý quan tâm phục vụ các đại biểu là người đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo và đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài.

7. Qua tổng hợp bước đầu ý kiến của đại biểu dự Đại hội, dư luận xã hội và phản ánh ý kiến của các tầng lớp nhân dân cơ bản đánh giá tốt, ghi nhận tích cực về vị trí, vai trò, những nỗ lực, quyết tâm trong thực hiện quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam thời gian qua, những mong muốn tiếp theo đối với MTTQ Việt Nam trong việc thực hiện thắng lợi nội dung các Chương trình hành động Đại hội IX MTTQ Việt Nam vừa đề ra.

8. Trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, trên cơ sở bám sát và thực hiện đầy đủ Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã rất quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo; chủ động xây dựng Thông tri, Kế hoạch, các văn bản hướng dẫn và tích cực tổ chức, triển khai thực hiện.

Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban của Đảng về dự thảo văn kiện. Tổ chức các hội nghị và trực tiếp xin ý kiến các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành trung ương, các tổ chức thành viên, các chuyên gia, nhà khoa học, các vị trong các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đăng tải và xin ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Quá trình tổng hợp, tiếp thu các ý kiến được tiến hành khoa học, nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm quy trình.

Các Tiểu ban đại hội có trách nhiệm, sâu sát và bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc của từng tiểu ban. Các ban, đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động toàn cơ quan nhiệt tình, trách nhiệm đối với phần công việc được phân công, trưng tập. Nhất là thời điểm trước, trong, sau đại hội, tinh thần, trách nhiệm của Đảng đoàn, Ban Thường trực, các ban, đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động toàn cơ quan tập trung ở mức cao nhất. Bên cạnh đó, là sự phối hợp tích cực, chủ động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố về dự đại hội, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

 

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 185

Hôm qua: 221

Tháng này: 4812

Tháng trước: 8175

Tổng lượt truy cập: 541172